Marcin Kozłowski

radca prawny

Doradzam przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Skupiam się na spółkach kapitałowych, ale nie są mi obce również inne formy działalności. Pomagam przedsiębiorcom przejść przez gąszcz zawiłych regulacji prawnych, tak aby czuli się bezpiecznie i mieli spokojną głowę przy podejmowaniu decyzji.
[Więcej >>>]

Załóż spółkę akcyjną!

Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu

Marcin Kozlowski25 października 2021Komentarze (0)

Ostatnim etapem założenia spółki akcyjnej jest jej zarejestrowanie w KRS. Pamiętaj, że za zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu KRS odpowiedzialność ponosi zarząd.

Aby wykonać zgłoszenie do sądu, należy wypełnić wniosek i go podpisać. Obecnie takie zgłoszenie można zrobić elektronicznie za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych.

Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu

zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu

Tak jak wyżej napisałem – to zarząd jest odpowiedzialny za zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu.

Odpowiedni wniosek powinien zostać złożony do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki – jeżeli spółka ma siedzibę w Łodzi, wniosek kieruje do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Pamiętaj, aby pod wnioskiem podpisali się wszyscy członków zarządu i nikt więcej! Wniosek o wpis spółki akcyjnej do sądu podpisują tylko członkowie zarządu, a nie np. jej założyciele.

Podpisanie wniosku jest tak osobistym uprawnieniem członka zarządu, że nie można udzielić pełnomocnictwa, aby kto inny to zrobił.

Elementy zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu

Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu, to nie tylko wysłanie jednego wniosku. Jest sporo dokumentów, które musisz dołączyć do wniosku i wysłać je razem z wnioskiem.

Jeżeli będą braki w Twoim zgłoszeniu, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia i wyznaczy stosowny termin do ich usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.

Elementy, które zamieszczasz w zgłoszeniu to:

  1. firma, siedziba i adres spółki albo adres do doręczeń;
  2. przedmiot działalności spółki;
  3. wysokość kapitału zakładowego, liczba i wartość nominalna akcji;
  4. wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje;
  5. liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
  6. wzmianka, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem;
  7. nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
  8. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej;
  9. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
  10. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
  11. jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma;
  12. jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności.

jak założyć spółkę akcyjną

Załączniki do zgłoszenia spółki

Poza samym zgłoszeniem, pamiętaj o wszystkich załącznikach, które musisz dołączone do niego:

   1. statut;
   2. akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji;
   3. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem;
   4. potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 §3 (akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki);
   5. dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego;
   6. zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki;
   7. oświadczenie, o którym mowa w art. 310 §2, jeżeli zarząd złożył takie oświadczenie.

Są również sytuacje, w których będziesz musiał dołączyć sprawozdanie założycieli wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podsumowanie

Jak widzisz, założenie spółki akcyjnej nie jest tak prostej jak założenie spółki z o.o. Trzeba poświęcić więcej czasu, pieniędzy oraz precyzji.

Pamiętaj, żeby wypełniając zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu musisz prawidłowo wypełnić wniosek, w którym znajdą się

   • wszystkie elementy,
   • odpowiednie załączniki,
   • podpisy członków zarządu i nikogo innego.

Pamiętaj również o elektronicznym zgłaszaniu spółek za pomocą Portalu Rejestru Sądowego.

Gdybyś chciał dowiedzieć się jak założyć spółkę akcyjną, to wróć do mojego pierwszego wpisu na blogu.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Kozłowskiego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: